ข้อมูลทั่วไป

ที่อยู่: ม.1 ต.หนองสังข์ อ.นาแก จ.นครพนม 48130
ประเภท: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
จำนวนเตียง: อัตราการครองเตียง:
จำนวนผู้ป่วยใน: จำนวนผู้ป่วยนอก:
จำนวนพนักงาน: