ข้อมูลทั่วไป

ที่อยู่: ม.1 ต.มาย อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร 47140
ประเภท: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
จำนวนเตียง: อัตราการครองเตียง:
จำนวนผู้ป่วยใน: จำนวนผู้ป่วยนอก:
จำนวนพนักงาน: