ข้อมูลทั่วไป

ที่อยู่: ม.6 ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
ประเภท: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
จำนวนเตียง: อัตราการครองเตียง:
จำนวนผู้ป่วยใน: จำนวนผู้ป่วยนอก:
จำนวนพนักงาน: