ข้อมูลทั่วไป

ที่อยู่: - ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
ประเภท: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
จำนวนเตียง: อัตราการครองเตียง:
จำนวนผู้ป่วยใน: จำนวนผู้ป่วยนอก:
จำนวนพนักงาน: 100