ข้อมูลทั่วไป

ที่อยู่: ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
ประเภท: สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
จำนวนเตียง: อัตราการครองเตียง:
จำนวนผู้ป่วยใน: จำนวนผู้ป่วยนอก:
จำนวนพนักงาน: