ข้อมูลทั่วไป

ที่อยู่: ม.1 ต.หนองสะเดา อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
ประเภท: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
จำนวนเตียง: อัตราการครองเตียง:
จำนวนผู้ป่วยใน: จำนวนผู้ป่วยนอก:
จำนวนพนักงาน: