ข้อมูลทั่วไป

ที่อยู่: ม.9 ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
ประเภท: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
จำนวนเตียง: อัตราการครองเตียง:
จำนวนผู้ป่วยใน: จำนวนผู้ป่วยนอก:
จำนวนพนักงาน: