ข้อมูลทั่วไป

ที่อยู่: 80/1 ม.5 ต.สทิงหม้อ อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280
ประเภท: โรงพยาบาลชุมชน
จำนวนเตียง: อัตราการครองเตียง:
จำนวนผู้ป่วยใน: จำนวนผู้ป่วยนอก:
จำนวนพนักงาน: