ข้อมูลทั่วไป

ที่อยู่: ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
ประเภท: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
จำนวนเตียง: อัตราการครองเตียง:
จำนวนผู้ป่วยใน: จำนวนผู้ป่วยนอก:
จำนวนพนักงาน: