แต่เดิมปรากฏการณ์ภาวะเรือนกระจกเป็นไปตามธรรมชาติ และเป็นประโยชน์
ต่อมนุษย์ เพราะปรากฏการณ์นี้ช่วยทำให้อุณหภูมิของผิวโลกในช่วง
กลางวันและกลางคืนไม่แตกต่างกันมากนัก โดยไม่ทำให้ร้อนเกินไปในเวลากลางวัน และ
ไม่หนาวเกินไปในเวลากลางคืน หากไม่มีปรากฏการณ์เรือนกระจกแล้วอุณหภูมิโลก
จะเย็นจัดในเวลากลางคืน และร้อนจัดในเวลากลางวัน จนมนุษย์ไม่สามารถจะอยู่อาศัยได้ 
อย่างไรก็ตาม กิจกรรมของมนุษย์ในช่วง 100 ปีที่ผ่านมา ทำให้การสะสมก๊าซเรือนกระจก
และการเก็บกักความร้อนในชั้นบรรยากาศของโลกมีมากขึ้น จนทำให้เกิดปรากฏการณ์
ภาวะโลกร้อน ซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศบนพื้นผิวโลก ที่จะส่งผลต่อ
การดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายในอนาคต

 

         คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) ของสหประชาชาติ
ได้สรุปไว้ว่า จากการสังเกตการณ์การเพิ่มอุณหภูมิโดยเฉลี่ยของโลกที่เกิดขึ้นตั้งแต่
กลางคริสต์ศตวรรษที่ 20 (ประมาณ พ.ศ.2490) ค่อนข้างแน่ชัดว่าเกิดจากการเพิ่ม
ความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ที่เป็นผลในรูปของ
ปรากฏการณ์เรือนกระจก ซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กิจกรรม
ต่างๆ ของมนุษย์ กำลังเพิ่มปริมาณก๊าซเรือนกระจก การเผาไหม้เชื้อเพลิง
จากถ่านหิน น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ รวมทั้งการตัดไม้ทำลายป่าทำให้เกิด
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การทำการเกษตรและการปศุสัตว์ปล่อยก๊าซมีเทน

 

และไนตรัสออกไซด์ ควันจากท่อไอเสียรถยนต์ปล่อยก๊าซโอโซน นอกจากนี้กระบวนการแปรรูป
อุตสาหกรรมปล่อยสารฮาโลคาร์บอน (CFCs, HFCs, PFCs) ประเทศทั้งหลายได้พยายาม
เรียกร้องให้มีการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ประเทศไทยก็ได้แสดงท่าทีในการดำเนินการ
ดังกล่าว ด้วยการลงนามในอนุสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ เพื่อแสดงเจตจำนงค์
ต่อความร่วมมือในการดำเนินการลดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งก่อให้เกิดการตื่นตัวในการเข้ามา
มีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือกระจกในภาคส่วนต่างๆ

 

         กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหา
ดังกล่าว โดยกรมอนามัยได้ดำเนินงานโครงการสาธารณสุขรวมใจรณรงค์ลดโลกร้อนด้วย
การสุขาภิบาลอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้
สถานบริการสาธารณสุขในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการลดโลกร้อน 
ภายใต้กิจกรรมและกลยุทธ์หลัก GREEN & CLEAN และพัฒนาให้สถานบริการสาธารณสุข
เป็นต้นแบบลดโลกร้อน และเป็นแหล่งเรียนรู้แก่หน่วยงาน ภาคีเครือข่ายและชุมชน

 

         การดำเนินกิจกรรมขณะนี้ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและประสบความสำเร็จอยู่ใน
ระดับที่น่าพึงพอใจ ผลการดำเนินงานจากปี 2553 จนถึงปัจจุบัน มีสถานบริการสาธารณสุข
สมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 3,846 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 36.2 จำแนกเป็นโรงพยาบาล 
จำนวน 796 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 3,050 แห่ง สถานบริการสาธารณสุข
พัฒนาจนเป็นสถานบริการสาธารณสุขต้นแบบลดโลกร้อน จำนวน 106 แห่ง ซึ่งถือเป็น
แบบอย่างองค์กรที่ดี มีความตระหนัก มีส่วนร่วมต่อความรับผิดชอบต่อสังคม และเป็นแบบอย่าง
การดำเนินงานลดโลกร้อน เพื่อเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และศึกษาดูงานในจังหวัดและชุมชน
ต่อไป

  1. โรงพยาบาลปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
  2. โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ
  3. โรงพยาบาลวิหารแดง
  4. โรงพยาบาลพระนารายณ์มหหาราช
  5. โรงพยาบาลบางคล้า
  6. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง