โครงการสาธารณสุขรวมใจรณรงค์ลดโลกร้อน ด้วยการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืน

และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 

                   ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) เป็นวิกฤติการณ์ที่มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น อันจะเห็นได้จากภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งและรุนแรงในปี 2554 เกิดแผ่นดินไหวในเฮติ สึนามิในญี่ปุ่น มหาอุทกภัยในประเทศไทยภัยหนาวและภัยแล้งที่ต้องเผชิญ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพและวิถีชีวิตของประชาชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีผลมาจากปริมาณก๊าซเรือนกระจก (GreenhouseGases) ซึ่งได้แก่ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)ก๊าซมีเทน (CH4) ก๊าซไนตรัสออกไซด์ (N2O) ก๊าซไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (HFC) ก๊าซเปอร์ฟลูออโรคาร์บอน (PFd) และก๊าซซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์ (SF6) เพิ่มขึ้นจนเกินสมดุลของธรรมชาติ เป็นเหตุให้เกิดภาวะก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Effect) และส่งผลให้อุณหภูมิบนพื้นผิวโลกสูงขึ้น เรียกว่าภาวะโลกร้อน (Global Warming) ดังนั้นการลดปัญหา ก็คือการร่วมกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

                   "โครงการสาธารณสุขรวมใจ รณรงค์ลดโลกร้อนด้วยการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม" เป็นแนวทางหนึ่งที่กรมอนามัยได้เชิญชวนให้ สถานบริการสาธารณสุขในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเข้าร่วมโครงการ โดยมุ่งเน้นให้สถานบริการสาธารณสุขดำเนินกิจกรรมลดโลกร้อนด้วยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในสถานบริการภายใต้กลยุทธ์หลัก GREEN & CLEAN ทั้งในเรื่องการจัดการมูลฝอยและการใช้ประโยชน์จากของเสีย การพัฒนาส้วม การลดการใช้พลังงาน การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ช่วยลดโลกร้อนและการรณรงค์อาหารปลอดสารพิษ ผักพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง และใช้ค่า Carbon Footprint เป็นตัววัดประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจกในสถานบริการสาธารณสุข

                     การดำเนินกิจกรรมขณะนี้ ประสบความสำเร็จอยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ ตั้งแต่เริ่มโครงการปี 2553 จนถึงปี 2554 มีสถานบริการสาธารณสุขสมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 3,442 แห่ง จำแนกเป็นโรงพยาบาล จำนวน 756 แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 2,686 แห่ง สถานบริกาสาธารณสุขมีการพัฒนาจนเกิดเป็นแหล่งเรียนรู้กิจกรรม GREEN จำนวนทั้งสิ้น 179 แห่ง และพัฒนาอย่างต่อเนื่องสู่การเป็นสถานบริการสาธารณสุขต้นแบบลดโลกร้อน จำนวน 13 แห่ง ซึ่งถือเป็นแบบอย่างองค์กรที่ดี ที่มีความตระหนัก มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนเป็นสถานบริการสาธารณสุขต้นแบบลดโลกร้อน เพื่อเป็นสถานที่แลกเปลี่ยนรู้ และศึกษาดูงานในจังหวัดและชุมชนต่อไป