N : Nutrition

   การรณรงค์อาหารปลอดสารพิษ รณรงค์การใช้ผักพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง 

ด้วยการปลูกผักเพื่อการบริโภคในครัวเรือน หรือรวมพลังเป็นกลุ่ม เป็นชุมชน ตามแนวพระราชดำริ....เศรษฐกิจพอเพียง... 
การใช้ผักพื้นบ้าน เป็นวิถีวัฒนธรรมของชุมชนและสังคม ซึ่งเชื่อมโยงกับระบบนิเวศ การเกษตรผสมผสาน และเกษตรกรรมธรรมชาติ ทั้งนี้ควรปลูกผักตามฤดูกาล
ลดการใช้ปุ๋ยเคมี และยาปราบศัตรูพืช จะช่วยลดการ
ปล่อยก๊าซไนตรัสออกไซด์ออกสู่บรรยากาศโลก