โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง
5 หมู่8 ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150
โทรศัพท์(032)362662-4 โทรสาร(032)362665
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง เป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 60 เตียง 
มีขนาดเนื้อที่ 64 ไร่ มีผู้รับบริการ เฉลี่ยวันละ 544 คน จำนวนคนไข้นอน
โรงพยาบาล เฉลี่ย 39 คน /วัน มีจำนวนเจ้าหน้าที่ 198 คน
แรงจูงใจ…ในการดำเนินงานลดโลกร้อน
จากสถานการณ์ปัจจุบัน อุณหภูมิของโลกเปลี่ยนแปลงโดยมีอุณหภูมิสูงขึ้นเฉลี่ย 
0.47 องศา/ปี ซึ่งส่งผลต่อสภาวะสุขภาพของประชาชนมากมาย เช่น ปัญหาสุขภาพทั้งทางสุขภาพ
กายและสุขภาพใจ ส่งผลต่อวงจรชีวิตของพาหะนำโรค การเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ซึ่งสาเหตุ
ส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นการผลิตและปล่อยของเสีย การใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฟุ่มเฟือย ซึ่งหากปล่อยให้กิจกรรมยังเป็นอย่างนี้ต่อไป ระดับความรุนแรง
ของปัญหาจะมากขึ้น และรุนแรงขึ้น
     โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง ได้เล็งเห็นความสำคัญของการดูแล
สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ โดยเน้นเรื่องการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า การดำเนินกิจกรรมที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชน ขยายแนวคิดไปสู่ชุมชน จึงได้เข้าร่วมโครงการ
สาธารณสุขรวมใจลดโลกร้อนฯ เมื่อปี 2553 เป็นต้นมา
การดำเนินงานกิจกรรม Green
เริ่มต้น สร้างการรับรู้ ก่อให้เกิดความตระหนักกับ
โลกร้อน
การเริ่มกิจกรรมลดโลกร้อน เริ่มจากบุคลากรในหน่วยงาน
เป็นตัวอย่าง และขยายผลสู่ชุมชน ด้วยการเรียนรู้โดยตรงจาก
การเข้ามารับบริการ เช่น การคัดแยกขยะ การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า 
และการได้เข้ามาดูงานฐานการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมใน
โรงพยาบาล สามารถนำไปขยายผลต่อในชุมชน โรงเรียนได้ ซึ่งมี
หลายกิจกรรมที่แสดงออกถึงการรับรู้และตระหนักในการดูแล
สิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น เช่น มีการผลิตน้ำยาล้างจาน น้ำยา
เอนกประสงค์ใช้เอง การนำปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินไปใช้ประโยชน์ 
การปลูกพืชผักปลอดสารพิษ เป็นต้น 
          -     การดำเนินกิจกรรม GREEN ความโดดเด่นของ
กิจกรรม