โรงพยาบาลบางคล้า

62 หมู่1 ตำบลปากน้ำ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา24110
โทรศัพท์(038)541009-10, (038)541578


                                        

      โรงพยาบาลบางคล้า เป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30 เตียง มีพื้นที่ 22 ไร่ มีอาคาร
สิ่งก่อสร้าง จำนวน 22 หลัง แบ่งออกเป็นอาคารบริการ 5 หลัง อาคารหน่วย
สนับสนุนบริการ 5 หลัง อาคารบ้านพัก 11 หลัง มีบุคลากรทั้งหมด 130 คน อัตราการ
ครองเตียง ร้อยละ 94.88 จำนวนผู้ป่วยใน 2,422 ราย จำนวนผู้ป่วยนอก 23,653 ราย                                                                                       

แรงจูงใจ…ในการดำเนินงานลดโลกร้อน

      เนื่องจากโรงพยาบาลเป็นสถานที่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน 
หลายอย่าง เช่น ขยะติดเชื้อ น้ำเสียจากระบบบำบัด การใช้พลังงานจำนวนมาก เนื่องจากต้องเปิด
ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง เป็นต้น ซึ่งโรงพยาบาลบางคล้าได้ตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
ดังกล่าว จึงได้นำมาตรฐาน 5 ส. และ ISO 14001 มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาลเพื่อช่วยลดมลพิษ และลดภาวะโลกร้อนอย่างยั่งยืน 

การดำเนินกิจกรรม GREEN

          วิธีการที่ทำให้โรงพยาบาลบางคล้าดำเนินกิจกรรม GREEN 
ประสบผลสำเร็จคือการกำหนดเป็นนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและ
ความปลอดภัยของโรงพยาบาลและให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้ถือปฏิบัติ
แต่งตั้งทีมโดยมอบหมายให้ทีมสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ทีม 5 ส. 
งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน เป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินงาน
ให้เป็นรูปธรรม รวมทั้งการสร้างการมีส่วนร่วมและสร้างความตระหนัก
เกี่ยวกับโลกร้อนให้แก่เจ้าหน้าที่ โดยมีกิจกรรม GREEN ดังนี้ 

G: Garbage
R: Rest room
E: Energy
E: Environment & Healthy workplace
N: Nutrition
การคำนวณค่าCF
ความภาคภูมิใจ