โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช

260 หมู่1 พหลโยธิน ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทร. (036)621542

 

เป็นโรงพยาบาลที่จัดบริการสุขภาพแก่ประชาชนทั้งด้านส่งเสริม ป้องกัน รักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพ
ซึ่งการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในแต่ละวันของโรงพยาบาลล้วนมีการใช้พลังงาน และก่อให้เกิดของเสีย
สารเคมีต่างๆซึ่งทำให้เกิดภาวะโลกร้อน ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ที่สำคัญต่อชีวิตและสุขภาพ
เช่น เกิดความเจ็บป่วยการระบาดของโรคและภัยสุขภาพต่างๆ

แรงจูงใจ…ในการดำเนินงานลดโลกร้อน

     โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช ตระหนักถึงปัญหาโลกร้อนจึงได้เข้าร่วมโครงการ
สาธารณสุขรวมใจ รณรงค์ลดโลกร้อน กับกรมอนามัยเพื่อบริหารจัดการด้านพลังงานและ

สิ่งแวดล้อมโดยใช้หลักการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อ
1. สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรสาธารณสุขและประชาชนเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน
ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

2. ป้องกันและลดภาวะโลกร้อนในโรงพยาบาล และเป็นต้นแบบหรือแหล่งเรียนรู้แก่
ประชาชนและหน่วยงานต่างๆเพื่อขยายผลสู่ชุมชนและสังคม

ในการดำเนินงานโรงพยาบาลได้มีการประชุมชี้แจง แต่งตั้งคณะกรรมการ

     ในการดำเนินการที่ชัดเจน มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ การประกวด การรณรงค์ เพื่อให้  
เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจ เกิดความตระหนัก และมีส่วนร่วม หลักการดำเนินงานเน้น
การบูรณาการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลด้านต่างๆอย่างต่อเนื่องเช่น

          

- การพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน (HealthyWorkPlace)
- การพัฒนาส้วมให้ได้มาตรฐานส้วมสาธารณะไทย(HAS)
- 20กระทรวงรวมใจลดใช้พลังงาน
- โครงการคุณแม่ยุคใหม่ใส่ใจเลี้ยงลูกด้วยนมแม่/สายใยรักแห่งครอบครัว
- โครงการอาหารปลอดภัย(โรงครัวและร้านอาหารฟ้าประดับ)
- โครงการโรงพยาบาลปลอดบุหรี่100%
มุ่งสู่การพัฒนาโรงพยาบาลเป็นต้นแบบสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน และสถานบริการ
ลดปัญหาภาวะโลกร้อน โดยให้เจ้าหน้าที่ทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินงาน

 

แนวทางการดำเนินงานGreen & Clean

G: Garbage
R: Rest room
E: Enengy
E: Environment
N: Nutrition
การคำนวณค่าCF
ความภาคภูมิใจ