โรงพยาบาลวิหารแดง

 

200 หมู่3 ตำบลบ้านลำ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 18150
โทร. 036377300

           โรงพยาบาลวิหารแดง มีเนื้อที่ 25 ไร่ ห่างจากจังหวัดสระบุรี 25 กิโลเมตร เป็นโรงพยาบาล
ขนาด 30 เตียง มี นายแพทย์ธนกร ศรัณยภิญโญ เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาล
 

แรงจูงใจ…ในการดำเนินงานลดโลกร้อน
เริ่มจากท่านผู้อำนวยการมีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มที่กิจกรรมขยะรีไซเคิล 
เนื่องจากโรงพยาบาลประสบปัญหาขยะมีปริมาณมาก และเมื่อวิเคราะห์ดูพบว่าขยะส่วนหนึ่ง
สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ จึงเริ่มดำเนินกิจกรรมการคัดแยกขยะและทำอย่างต่อเนื่อง และ
จากการที่โรงพยาบาลได้เข้าร่วมกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่มาโดยตลอด จึงมีโอกาส
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ร่วมเรียนรู้กับเครือข่ายทั้งในและนอกพื้นที่ จากกระแสภาวะโลกร้อน
ก่อให้เกิดการตื่นตัวของโรงพยาบาล อีกทั้งได้รับการเชิญชวนเข้าร่วมโครงการสาธารณสุข
รวมใจรณรงค์ลดโลกร้อนฯ จึงตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ ในปี 2553 โดยเชิญชวนทั้งเครือข่าย 
ประชาชนผู้มารับบริการและบุคลากรร่วมกิจกรรม นอกจากนี้ด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และ
นโยบายของผู้บริหารที่เปิดกว้างและให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม จึงทำให้ฝ่ายที่รับผิดชอบ
ดำเนินการ มีความภาคภูมิใจและกระตือรือร้นในการดำเนินกิจกรรม และแน่นอนว่าหัวใจสำคัญ
ในการดำเนินงานคือ ความพร้อมของบุคลากร ซึ่งโรงพยาบาลวิหารแดง เป็นโรงพยาบาลวิถีพุทธ
ส่งเสริมกิจกรรมจิตอาสา และมีส่วนผลักดันให้โครงการนี้เกิดด้วยความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่าย

การดำเนินกิจกรรมGREEN
Garbage
Restroom
Environment
Enengy
N utrition

การคำนวณค่าCF

ความภาคภูมิใจในการดำเนินงาน