โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ
 

67 หมู่4 ตำบลศาลเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ
จังหวัดอ่างทอง 14110

 

    

โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ มีขนาด 90 เตียง พื้นที่ 23 ไร่ เจ้าหน้าที่ทั้งหมด 310 คน
ในปีงบประมาณ 2554 มีผู้ป่วยนอกเฉลี่ย 325 คน/วัน คิดเป็น 71,847 ครั้ง/ปี ผู้ป่วยใน 
6,274 คน อัตราครองเตียง ร้อยละ 81.42 และจำนวนผู้ป่วยทันตกรรม 15,798 ครั้ง

แรงจูงใจ…ในการดำเนินงานลดโลกร้อน

    โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ กำหนดนโยบายหลักที่สำคัญ คือ ด้านความสะอาดและสิ่งแวดล้อม 
ซึ่งเป็นหัวใจของสุขภาพอนามัย และทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ดังนั้นกิจกรรม
และโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจึงเป็นโอกาสของการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว โดยปี 2538 
เริ่มทำกิจกรรม 5 ส. ปี 2544 ดำเนินการสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน (Healthy work place) 
จนได้รับรางวัลระดับทอง ปี 2552 ได้รับรางวัลสุดยอดส้วมตามมาตรฐาน HAS และปี 2553 
โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญได้ตระหนักถึงปัญหาภาวะโลกร้อน จึงได้จัดทำ “โครงการโรงพยาบาล
วิเศษชัยชาญรวมใจรณรงค์ลดโลกร้อนด้วยการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”

     

โดยแบ่งการดำเนินกิจกรรมเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้
1. การสร้างกระแสการรับรู้ ได้แก่ การประกาศเป็นนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและ
ความปลอดภัย และประชุมชี้แนวทางการดำเนินงานการรณรงค์ลดโลกร้อน แก่เจ้าหน้าที่ทุกคน
2. การบูรณาการสร้างความร่วมมือ ได้แก่ การประกวดสวนหย่อมเพื่อเพิ่มพื้นที่
สีเขียว ตั้งแต่ปี 2553-2555 จัดทำคู่มือและแนวทางการปฏิบัติด้านการประหยัดพลังงานของ
เครื่องใช้ไฟฟ้าในสำนักงาน

การดำเนินกิจกรรม GREEN
การจัดการสิ่งแวดล้อม
การคำนวณค่าCF
ผลงานความภาคภูมิใจ
ปัจจัยความสำเร็จ