โรงพยาบาลปทุมธานี


        เป็นโรงพยาบาลทั่วไประดับตติยภูมิ3.1จำนวน 337เตียงจำนวนผู้ป่วยใน 400 คนต่อวัน จำนวนผู้ป่วยนอก 12,500 คนต่อวัน จำนวนบุคลากรในโรงพยาบาล 1,014 คน
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคือ นายแพทย์ทรงพล ชวาลตันพิพัทธ์

แรงจูงใจ…ในการดำเนินงานลดโลกร้อน

        ในปี 2552 จังหวัดปทุมธานีมีนโยบาย พัฒนาพลังงานสะอาด โดยคณะทำงานพัฒนา
พลังงานสะอาดจังหวัดปทุมธานีได้พิจารณาคัดเลือกโรงพยาบาลปทุมธานีซึ่งเป็นโรงพยาบาล
ของรัฐขนาดใหญ่ ที่มีการใช้พลังงานหลายรูปแบบจำนวนมาก เป็นโครงการพัฒนาพลังงาน
สะอาดนำร่อง ได้มีการนำแนวคิดเรื่องโรงพยาบาลสีเขียวมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาโรงพยาบาล
โดยการนำของผู้อำนวยการ ได้ผลักดันให้เกิดภาพของโรงพยาบาลสีเขียวขึ้น ภายใต้แนวคิด
7 GREEN ซึ่งประกอบด้วย Green business, Greentechnology, Greenenergy, Greenart,
Green environment, Green living และ Green nutrition เป็นแนวทางในการดำเนินงาน
ประกอบกับมาตรฐานการประเมินคุณภาพโรงพยาบาลจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
ในหมวดของการประเมินสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย นำมาบูรณาการและจัดทำไปพร้อมๆ กัน
โดยในเบื้องต้นโรงพยาบาลได้พัฒนาใน 3 green คือ Green energy, Green Environment
และ Green Nutrition โดยเริ่มดำเนินการตลาดนัดสีเขียว ร่วมกับกลไกพัฒนาตลาดนัดสีเขียว
ในโรงพยาบาลต้นแบบ ซึ่งเป็น ตลาดนัดสีเขียวแห่งแรกในโรงพยาบาล ของประเทศไทย

        ต่อมาปี 2553 โรงพยาบาลปทุมธานีได้รับนโยบายสาธารณสุขรวมใจ รณรงค์ลดโลกร้อนด้วย
การสุขาภิบาลอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาและต่อยอดกิจกรรม
ที่ได้ดำเนินการ นอกจากนี้นโยบายอาหารปลอดภัยของกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลปทุมธานี
ได้ทำอย่างต่อเนื่อง ทำทุกวิถีทางในการนำอาหารที่ปลอดภัยจากสารเคมีไม่มีสารพิษเข้าสู่
ครัวโรงพยาบาล เพื่อบริการอาหารปลอดภัยแก่ผู้ป่วยและผู้รับบริการ โดยอาศัยหลักการ
Sere Green + Greene & Clean การใช้เป็นกลยุทธ์ในโรงพยาบาลปทุมธานีเป็น Pathumthani Green Hospital

การดำเนินกิจกรรม GREEN

G: Garbage

R: Rest room

E: Energy

E: Environment

N: Nutrition

 

กิจกรรมที่โดดเด่น

ตลาดนัดสีเขียวในโรงพยาบาล (Green

Market) มีผลิตภัณฑ์ Food Safety ที่ครบวงจร

ตั้งแต่กระบวนการผลิตและการแปรรูปที่ไม่ใช้สารเคมี
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การปลูกพืชผักอินทรีย์
จนถึงการปรับสูตรเป็นอาหารพร้อมบริโภคเพื่อสุขภาพ
ลดหวานมันเค็ม

 

ผลการดำเนินงาน