E : Effectiveness ให้บังเกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ

ส่งเสริมให้สถานบริการสาธารณสุขดำเนินงานลดโลกร้อน ด้วยกิจกรรม GREEN ให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  ด้วยการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถานบริการสาธารณสุขที่เข้าร่วมโครงการฯ  ให้มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงาน  และมีระบบการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน โดยพิจารณาจากการดำเนินงานกิจกรรม GREEN ครบทั้ง 5 ด้าน  มีผลงานเป็นต้นแบบสามารถขยายผลสู่ชุมชน นำไปสู่ความร่วมมือลดโลกร้อนของชุมชน