L : Leader สร้างบทบาทนำเพื่อเป็นตัวอย่างในการดำเนินงาน

การดำเนินงานให้เกิดเป็นศูนย์เรียนรู้ ร่วมลดโลกร้อน เพื่อเป็นต้นแบบในการดำเนินงานลดภาวะโลกร้อนในสถานบริการสาธารณสุข ด้วยแนวคิดการจัดการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Sustainable and Ecological Sanitation) ด้วยวิธีการที่เหมาะสม มีการขยายผลสู่การเป็นศูนย์สาธิตและดำเนินกิจกรรม GREEN  ให้ครบทั้ง 5 ด้าน  สามารถเป็นแหล่งถ่ายทอดการเรียนรู้สู่สาธารณะได้