ตลาดนัดสีเขียว สู่โรงพยาบาลต้นแบบ (Green Market…Green Hospital) โรงพยาบาลปทุมธานี

cover image


             ตลาดนัดสีเขียวเป็นการสร้างทางเลือกทางการค้าและเป็นการบริโภคอย่างยั่งยืน รวมทั้งการสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่เป็นผลดีต่อ ธรรมชาติ สร้างมลพิษทางสิ่งแวดล้อม ดังนั้นตลาดนัดสีเขียวจึงเป็นช่องทางสำคัญที่จะผลักดันให้วงจรตลาดสีเขียวเป็นจริง การมารวมตัวกันสร้างตลาดทางเลือกที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคหัวใจสีเขียว และเป็นช่องทางให้ผู้ประกอบรายย่อยได้สร้างตลาดของตัวเอง รวมถึงโรงพยาบาลก็ตระหนักเเละเห็นความสำคัญในการส่งเสริมการบริโภคอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล ทั้งบุคลากร คนไข้ หรือบุคคลทั่วไปที่มาโรงพยาบาล ล้วนเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพ มีความต้องการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพหรือผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์

             ในการดำเนินงานตลาดสีเขียว ต้องมีการรณรงค์กับผู้บริโภคควบคู่กันไปด้วย เนื่องจากผู้บริโภคเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนตลาดสีเขียว ตั้งแต่ แพทย์ พยาบาล ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ผู้ป่วย และครอบครัว ตลอดจนชุมชนโดยรอบ ให้มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงวัฒนธรรมการบริโภคที่ให้ความสำคัญต่อสุขภาพ และระบบนิเวศ

นิทรรศการ “สินค้าพูดได้” 
จัดทำป้ายนิทรรศการผลิตภัณฑ์เน้นแสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิต/ผู้ประกอบการรายย่อยเพื่อบอกเล่าเรื่องราวที่มาของการผลิต กระบวนการผลิต คุณค่าทางโภชนาการ  

วงสนทนาประจำทุกเดือน (Green Dialogue)
เพื่อเป็นการสนทนาแลกเปลี่ยนและเสริมสร้างความรู้ในด้านเกษตรอินทรีย์แก่ สมาชิกและผู้บริโภคทั่วไปที่สนใจ ก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในประเด็นเรื่องการบริโภคเกษตรอินทรีย์เพิ่มมาก ขึ้น

กิจกรรมสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์
และสาธิตการทำอาหารเมนูสุขภาพ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคที่สนใจสามารถทำเองภายในครอบครัว เริ่มจากการแปรรูปอาหารด้วยวิธีง่ายๆ จากวิทยากรในชุมชนผู้ผลิตที่มาจำหน่ายสินค้า

ธนาคารขยะ 
การรับบริจาคขยะเพื่อนำไปรีไซเคิล เป็นการรณรงค์เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับผู้บริโภคที่มาในตลาดนัดสี เขียว จัดให้มีมุมและภาชนะในการแยกขยะ มีการคัดแยกขยะเปียกสำหรับหารทำปุ๋ยหมัก ขยะแห้ง จำพวก ถุง ขวด พลาสติก เพื่อนำมารีไซเคิล เช่น ปลูกต้นไม้ ทำน้ำหมักชีวภาพ ขยะกระดาษสำหรับทำกระดาษรีไซเคิล เป็นต้น เเละจัดพื้นที่รับบริจาคขยะทุกสัปดาห์ที่มีตลาดนัด/โรงพยาบาล
                   
ธนาคารถุง (Bag Bank) 
ตลาดนัดสีเขียวนัดเน้นการใช้บรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้ หรือวัสดุจากธรรมชาติ กระดาษ ถุงผ้า เพื่อไม่ให้เกิดมลพิษและผลักภาระสู่สังคม  ในตลาดนัดสีเขียวจึงลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกในตลาด  โดยจัดกิจกรรมธนาคารถุงขึ้นภายใต้แนวคิดของการนำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อลดปริมาณการผลิต การซื้อเพิ่ม ที่สำคัญลดการเกิดขยะ โดยธนาคารถุงรับบริจาค ถุงพลาสติก ถุงผ้า ถุงกระดาษที่ยังคงสภาพดี เรานำถุงเหล่านี้มาให้พ่อค้า แม่ค้า และลูกค้าที่ตลาดนัดใช้สำหรับใส่สินค้าในตลาดนัด  เมื่อนำไปใช้แล้วจะนำกลับมาบริจาคอีกก็ยังได้

การเยี่ยมฟาร์มของผู้บริโภค(farm visit)   
เพื่อให้ผู้บริโภคได้เรียนรู้ถึงการะบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ที่บริโภคและ เกิดความรู้ความเข้าใจความตระหนักถึงคุณค่าของวิถีการผลิตสีเขียว โดยจัดกิจกรรมเยี่ยมแหล่งผลิตเกษตรอินทรีย์ของผู้ผลิตในชุมชนที่เข้ามา จำหน่ายสินค้าในตลาดนัด มีการเสวนาในพื้นที่เพื่อแลกเปลี่ยนให้เห็นถึงความสำคัญของวิถีการผลิตนั้นๆ


ประเภทข่าว: องค์ความรู้/นวัตกรรม

สร้าง/แก้ไขเมื่อ: 9/16/2013 3:29:18 PM

สร้างโดย: admin