ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง นโยบายโรงพยาบาลตามเกณฑ์ (GREEN and CLEAN Hospital)

cover image


       กระทรวงสาธารณสุขตระหนักถึงความสำคัญของการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสภาวะสุขภาพ  ทางกาย จิตใจ และสังคมของประชาชนทุกกลุ่มวัยที่มารับบริการผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย รวมถึงเจ้าหน้าที่   สังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกคน ที่ทำงานในโรงพยาบาลทุกแห่ง ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (ด้านสาธารณสุข) ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศด้านการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค (Promotion&Prevention Excellence) จึงได้มีนโยบายให้โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลสังกัดกรมวิชาการ) ดำเนินการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital  เพื่อเป็นโรงพยาบาลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดีสำหรับทุกคน ดังนี้

  1. ให้เขตบริการสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาล มีการประกาศนโยบายและกำหนดเป้าหมายส่งเสริมการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล ตามเกณฑ์ GREEN and CLEAN Hospital
  2. ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดส่งเสริมและสนับสนุนโรงพยาบาลในพื้นที่รับผิดชอบให้จัดทำแผนพัฒนาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลให้เป็นไปตามเกณฑ์ GREEN and CLEAN Hospital
  3. ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงพยาบาลในพื้นที่รับผิดชอบมีการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลอย่างถูกต้องไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและขุมชมรวมทั้งสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับประชาชนผู้มารับบริการและชุมชนใกล้เคียง
  4. ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจัดทีมตรวจประเมินรับรองคุณภาพโรงพยาบาลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม GREEN and CLEAN Hospital ในระดับจังหวัด
  5. ให้โรงพยาบาลจัดกิจกรรมการให้ความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนที่มารับบริการและพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
  6. ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมีระบบติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกระดับตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดและนำข้อมูลไปวางแผนขับเคลื่อนการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลสอดคล้องตามบริบทและสภาพปัญหาเพื่อบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนดต่อไป

 

โดยสามารถ Download ได้ที่ https://drive.google.com/file/d/0BzZwUSJH0urIeGZ3YVVjdlEzbkU/view


ประเภทข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

สร้าง/แก้ไขเมื่อ: 1/5/2017 2:46:50 PM

สร้างโดย: admin