สือสนับสนุนการดำเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital

cover image


เรียนภาคีเครือข่าย GREEN & CLEAN Hospital 

ขอประชาสัมพันธ์สิ่งสนับสนุนการดำเนินงานดังนี้

  1. หนังสือ “แนวทางการดำเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital” ตอนนี้ไฟล์หนังสือสามารถดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม http://env.anamai.moph.go.th/more_news.php?cid=68

    

2. แบบประเมินตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital  สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://env.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=862

3. แบบรายงานผลการดำเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital  สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://env.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=852

หากมีประเด็นสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่โทร 0 2590 4255/0 2590 4253 

ด้วยความนับถือ

กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชน

สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม


ประเภทข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

สร้าง/แก้ไขเมื่อ: 1/5/2017 1:32:11 PM

สร้างโดย: admin