โรงคัดแยกขยะ โรงพยาบาลสิงหนคร

cover image


 โรงพยาบาลสิงหนคร มีการคัดแยกขยะในแต่ละแผนกและขายให่กับภายนอกอย่างไม่เป็นระบบมาตลอด จนเมื่อปี 2558 ได้มีการจัดสร้างโรงคัดแยกขยะ พร้อมให้บริการให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน รวมถึงการสร้างระบบการจัดการขยะที่มีมากขึ้น ยังสามารถเพิ่มรายได้ให้โรงพยาบาลได้อีกด้วย  


ประเภทข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

สร้าง/แก้ไขเมื่อ: 8/3/2016 10:14:07 AM

สร้างโดย: 12901317