การตรวจแปลงผักและผลไม้เกษตรกรที่อยู่ในเครือข่ายสีเขียวของโรงพยาบาลหัวหินเกษตรกรที่เข้าโครงการกับโรงพยาบาลหัวหินด้วยการปลูกผักไว้บริโภคในครัวเรือน หรือรวมพลังเป็นกลุ่ม เราสามารถรวมเกษตรกรเข้าสู่กลุมเครือข่ายสีเขียวในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาจนได้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการกับทางโครงการและจำหน่ายผักปลอดสารที่โรงพยาบาลทุกวันอังคารเป็นจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ  และส่งเสริมให้การปลูก การแปรรูป ให้เป็นอาหารที่สิ่งเสริมสุขภาพและใช้วัถุดิบจากแปลงเกษตรในเครือข่ายเท่านั้น  ทางโรงพยาบาลร่วมกับเกษตรอำเภอตรวจและคัดเกษตรกรเองและตรวจแปลงทุก 3 เดือน และส่งตัวอย่างสารเคมี ทุก 6 เดือน  ส่วนเกษตรท่านใดที่สมัครใจปรับเปลี่ยนผักปลอดสารทางโรงพยาบาลก็จะเข้าไปส่งเสริมร่วมกับกรมพัฒนาที่ดินหนองพลับและเกษตรอำเภอเข้าไปให้ข้อมูลและเป็นพี่เลี้ยง


ประเภทข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

สร้าง/แก้ไขเมื่อ: 8/18/2015 4:23:10 PM

สร้างโดย: 0477750