ผักคู่บ้าน อาหารคู่โรค

cover image


การประกวดตำบลจัดการสุขภาพดีเด่นระดับจังหวัด

รพ.สต.หนองม้า เป็นตัวแทนจัดบูธประกวด

โดยได้ความร่วมมือจากหมู่บ้านต้นแบบในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยการรับประทานอาหารจากผักปลอดสารเคมี

และการสนับสนุนการใช้สมุนไพรพื้นบ้านควบคู่กับการรักษาของแพทย์แผนปัจจุบัน ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ

เป็นต้นแบบของการดูแลสุขภาพโดยชุมชนมีส่วนร่วม


ประเภทข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

สร้าง/แก้ไขเมื่อ: 3/5/2015 5:02:12 PM

สร้างโดย: 0733691