newsthumbs
ตามที่กรมอนามัยได้จัดส่งสนับสนุนหนังสือแนวทางการดำเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital และหนังสือแนวทางการจัดการมูลฝอย ส้วม และสิ่งปฏิกูลในโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital ให้กับ โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ศูนย์อนามัยที่ 1-13 นั้น เพื่อประ...

สร้าง/แก้ไขเมื่อ: 1/16/2017 1:38:21 PM โดย admin
newsthumbs
       กระทรวงสาธารณสุขตระหนักถึงความสำคัญของการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสภาวะสุขภาพ  ทางกาย จิตใจ และสังคมของประชาชนทุกกลุ่มวัยที่มารับบริการผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย รวมถึงเจ้าหน้าที่   สังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกคน ที่ทำงานในโรงพยาบาลทุกแห่ง ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐...

สร้าง/แก้ไขเมื่อ: 1/5/2017 2:46:50 PM โดย admin
newsthumbs
เรียนภาคีเครือข่าย GREEN & CLEAN Hospital  ขอประชาสัมพันธ์สิ่งสนับสนุนการดำเนินงานดังนี้ หนังสือ “แนวทางการดำเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital” ตอนนี้ไฟล์หนังสือสามารถดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม http://env.anamai.moph.go.th/more_news.ph...

สร้าง/แก้ไขเมื่อ: 1/5/2017 1:32:11 PM โดย admin
newsthumbs
นักศึกษาม.อุบลราชธานี ศึกษาดูงานการเลี้ยงไส้ดินเพื่อกำจัดขยะอินทรีย์

สร้าง/แก้ไขเมื่อ: 12/13/2016 2:56:38 PM โดย 070000
newsthumbs
 โรงพยาบาลสิงหนคร มีการคัดแยกขยะในแต่ละแผนกและขายให่กับภายนอกอย่างไม่เป็นระบบมาตลอด จนเมื่อปี 2558 ได้มีการจัดสร้างโรงคัดแยกขยะ พร้อมให้บริการให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน รวมถึงการสร้างระบบการจัดการขยะที่มีมากขึ้น ยังสามารถเพิ่มรายได้ให้โรงพยาบาลได้อีกด้วย  

สร้าง/แก้ไขเมื่อ: 8/3/2016 10:14:07 AM โดย 12901317
newsthumbs
รางวัลสถานบริการสาธารณสุขต้นแบบลดโลกร้อน ประจำปี ๒๕๕๘ ในวันจันทร์ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น สามารถ Download ภาพการรับรางวัลได้ที่ https://www.facebook.com/env.health.thai/media_set?set=a.1036438219739021.1073741921.100001185577513&type=3&pnref=story

สร้าง/แก้ไขเมื่อ: 7/13/2016 12:14:58 PM โดย admin
newsthumbs
คณะผู้ตรวจประเมินสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยองร่วมตรวจประเมินรพ.สต.ดีเด่นระดับจังหวัด ที่รพ.สต.บ้านคลองน้ำแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

สร้าง/แก้ไขเมื่อ: 11/25/2015 1:43:11 PM โดย โรงพยาบาล52
newsthumbs
        การทำบุญวันเกิดนั้นทำได้หลายรูปแบบ ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการจึงเชิญชวนให้ประชาชนทุกคนร่วมกันทำบุญวันเกิดด้วยการปลูกต้นไม้ เพราะในปัจจุบันประเทศไทยของเราต้องประสบกับปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะมลพิษทางอากาศที่เกิดจากควันพิษจากโรงงาน ควันบุหรี่ ควันพิษที่เกิดจา...

สร้าง/แก้ไขเมื่อ: 11/25/2015 1:41:21 PM โดย Phawika
newsthumbs
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ชวนคนสิงห์ฯ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ในวันลอยกระทง       นายแพทย์ปรารถนา ประสงค์ดี  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี  ชวนคนสิงห์ฯ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ในวันลอยกระทง ด้วยวิธีปฏิบัติง่ายๆ  ตามคำแนะนำของท่านอธิบดีกรมอนามัย 5 วิธี ดังนี้ ...

สร้าง/แก้ไขเมื่อ: 11/25/2015 1:34:36 PM โดย โรงพยาบาล43
เกษตรกรที่เข้าโครงการกับโรงพยาบาลหัวหินด้วยการปลูกผักไว้บริโภคในครัวเรือน หรือรวมพลังเป็นกลุ่ม เราสามารถรวมเกษตรกรเข้าสู่กลุมเครือข่ายสีเขียวในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาจนได้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการกับทางโครงการและจำหน่ายผักปลอดสารที่โรงพยาบาลทุกวันอังคารเป็นจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ  และส่งเสริมให้การป...

สร้าง/แก้ไขเมื่อ: 8/18/2015 4:23:10 PM โดย 0477750