ข้อมูลทั่วไป
ที่อยู่:
จำนวนเตียง: อัตราการครองเตียง:
จำนวนผู้ป่วยใน: จำนวนผู้ป่วยนอก:
ปริมาณก๊าซเรือนกระจก ton CO2e/ปี
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกต่อคน kg CO2e/คน/ปี

ปริมาณก๊าซเรือนกระจก (ton CO2e/ปี)

แนวโน้มการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อเดือน (ton CO2e/เดือน)

# กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
  • ข้อมูลจริง
  • ข้อมูลคาดการณ์