มุมแลกเปลี่ยน

ธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลมาย อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาย ได้มีกิจกรรมเปิดธนาคารขยะรีไซเคิลอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ตั้นปี 2557เป็นต้นมา มีการรับสมัครสามชิกเพิ่ม บริการฝาก-ถอน โดยมีเจ้าหน้าที่ของธนาคาร ทำการคัดแยก ชั่งน้ำหนัก คำนวณเป็นเงิน แล้วบันทึกลงสมุดคู่ฝาก โดยใช้ราคาที...

ผักคู่บ้าน อาหารคู่โรค

การประกวดตำบลจัดการสุขภาพดีเด่นระดับจังหวัด รพ.สต.หนองม้า เป็นตัวแทนจัดบูธประกวด โดยได้ความร่วมมือจากหมู่บ้านต้นแบบในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยการรับประทานอาหารจากผักปลอดสารเคมี และการสนับสนุนการใช้สมุนไพรพื้นบ้านควบคู่กับการรักษาของแพทย์...

กิจกกรรม ธนาคารขยะรีไซเคิล ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

โรงพยาบาลโรงส่งเสริมสุขภาพตำบลมายได้มีการดำเนินกิจกรรมลดโลกร้อน โดยการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลมาย เริ่มต้นโครงการตั้งแต่ต้นเดือนมกราคม 2557  จนถึงปัจจจุบันและได้ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง มีสมาชิกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่่องทุกครั้งที่เปิดทำการ...

กิจกรรมลดโลกร้อน รพ.สต.นาคำ อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ลดโลกร้อนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาคำ ตำบลนิคมน้ำอูน อำเภอนิคมน้ำอูน  จังหวัดสกลนคร            โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาคำ  อำเภอนิคมน้ำอูน  ...

สวนสมุนไพรโรงพยาบาลสุไหงปาดี

โรงพยาบาลสุไหงปาดี จัดสร้างสวนสมุนไพร เพื่อรวบรวมสมุนไพรท้องถิ่นและสมุนไพรหายาก เพื่อให้เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้เรื่องสมุนไพร

ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี รับคณะศึกษาดูงาน จาก อบต.เอือดใหญ่ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี

วันนี้ 22 สิงหาคม 2557 ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี รับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลเอือดใหญ่ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี  ณ ศูนย์เรียนรู้สู่ความพอเพียงลดเสี่ยงโลกร้อน โดยการบรรยายจากหัวหน้ากลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม นางไฉไล ช่างดำ  จา...

ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ลงพื้นที่ จ.ยโสธร เพื่อประเมินรับรองสถานบริการสาธารณสุขลดโลกร้อน

ในระหว่างวันที่ 15-18 กรกฎาคม 2557  ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ได้ลงพื้นที่ จ.ยโสธร เพื่อประเมินรับรองสถานบริการสาธารณสุขลดโลกร้อ ได้แก่ รพร.เลิงนกทา รพ.ทรายมูล รพ.สต.ติ้ว อ.ค้อวัง รพ.สต.โพธิ์ศรี อ.มหาชนะชัย รพ.สต.นากอก อ.เลิงนกทา รพ.สต.น...

ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพ่อหลวง

ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ หมู่ ๔ ตำบลศรีบรรพต อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส โดยมีการปลูกต้นไม้ร่วมกันของข้าราชการทุกภาคส่วนในอำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

ลดโลกร้อน ฉบับเด็กแนว

แม้ในสภาวะความอึดอัดคับขันทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และความอดยากในสังคม เริ่มทวีความรุนแรงเรื่อยๆ ทุกปี ธรรมชาติได้มีบทบาทลงโทษมนุษย์มากขึ้น จากธาตุทั้ง 4 ได้แก่ ดิน (ดินถล่ม ปัญหาดินไม่สามารถปลูกพืชได้ แผ่นดินไหว) น้ำ (น้ำท่วม ฝนกระหน่ำ สึนามิ) ลม (พ...

Carbon Footprint คือ???

Carbon Footprint คือ??? คาร์บอน ฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint) คือ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากผลิตภัณฑ์แต่ละหน่วย ตลอดวัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ เริ่มต้นตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบ การขนส่ง การประกอบชิ้นส่วน การใช้งาน จนกระทั่งถึงการจัดการซา...