มุมแลกเปลี่ยน

วิ่งเพื่อสุขภาพ

    สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปาย ขอเชิญร่วมกิจกรรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ ปี๒๕๕๘  ระยะทาง ๑๒ กิโลเมตร ณ.ที่ว่าการอำเภอปาย ​วันที่๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘    เวลา ๐๖.๐๐ น.

รณรงค์ลดโรคร้อน

รวมพลัง รวมใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ลดโลกร้อน         รวมพลัง  รวมใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม   

ร่วมพลังลดโลกร้อน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานีร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดปัตตานี จัดรณรงค์คัดแยกขยะพร้อมกันทั้งจังหวัดในสัปดาห์อนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ในวันที่ 4  กรกฎาคม 2558 เพื่อร่วมสร้างความร่วมมือจากประชาชน แยกขยะเพื่อโลก เ...

สสจ.ตรัง ร่วมกับ รพ.กันตัง จัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์กิจกรรมลดโลกร้อน

           เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ได้ร่วมกับโรงพยาบาลกันตังออกบู๊ตนิทรรศการ "โครงการสาธารณสุขร่วมใจรณรงค์ลดโลกร้อน" ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมกิจภาพกันตังใต้ ซึ่งในวันดังกล่...

Yala say no to foam

  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ(MOU) กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ทุกแห่ง  ในการ ลด ละ เลิก ใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร พร้อมกันทั้งจังหวัด

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยองประเมินรพ.สต.ดีเด่นระดับจังหวัด

คณะผู้ตรวจประเมินสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยองร่วมตรวจประเมินรพ.สต.ดีเด่นระดับจังหวัด ที่รพ.สต.บ้านคลองน้ำแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการเชิญชวนประชาชน "ทำบุญวันเกิด ด้วยการปลูกต้นไม้"

        การทำบุญวันเกิดนั้นทำได้หลายรูปแบบ ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการจึงเชิญชวนให้ประชาชนทุกคนร่วมกันทำบุญวันเกิดด้วยการปลูกต้นไม้ เพราะในปัจจุบันประเทศไทยของเราต้องประสบกับปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะมลพิษทางอากาศที่เ...

ลอยกระทง.....รักษ์โลก

ลอยกระทง............ด้วยวัสดุธรรมชาติ  เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำและสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้ำ เพื่อโลกของเรา.....................   ด้วยความปราถนาดี  จาก สสจ.กระบี่  ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

แยกขยะ เพื่อโลก เพื่อเรา

การดำเนินงานเพื่อจัดการขยะมูลฝอยที่ผ่านมา ท้องถิ่นส่วนใหญ่สามารถให้บริการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยได้มากขึ้น ทำให้ปัญหาขยะตกค้างน้อยลง แต่ยังมีปัญหากำจัดขยะมูลฝอยไม่ถูกสุขลักษณะอยู่มากตกค้างน้อยลง แต่ยังมีปัญหากำจัดขยะมูลฝอยไม่ถูกสุขลั...

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ชวนคนสิงห์ฯ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ในวันลอยกระทง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ชวนคนสิงห์ฯ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ในวันลอยกระทง       นายแพทย์ปรารถนา ประสงค์ดี  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี  ชวนคนสิงห์ฯ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ในวันลอยกระทง ด้วยวิธีปฏิบัติง่ายๆ  ตาม...